Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2014

buziakowiec
19:29
2830 1e6c 390
Reposted fromretaliate retaliate viaduvet duvet
buziakowiec
19:29
3378 01b0 390
Reposted fromrosewood rosewood viaduvet duvet
buziakowiec
19:29
Reposted fromshakeme shakeme viaduvet duvet
buziakowiec
19:29
3086 6d80 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaduvet duvet
buziakowiec
19:29
4409 517f 390
Reposted fromsaku saku viaduvet duvet

March 20 2014

buziakowiec
16:37

March 19 2014

buziakowiec
20:50

March 16 2014

buziakowiec
21:12
2697 e561 390
Reposted fromladies ladies viawilszczur wilszczur
buziakowiec
20:46
6467 16a2 390
Reposted fromswojszlak swojszlak viasziiiz sziiiz

March 09 2014

buziakowiec
17:17
2030 35bd 390
Reposted fromtouchmysoul touchmysoul viapinkclouds pinkclouds
buziakowiec
17:13
buziakowiec
17:10
4878 d002 390
Reposted fromweightless weightless vianaobcasach naobcasach
buziakowiec
17:10
8153 e577 390
fb.com
Reposted fromidzsobie idzsobie vialubie-lato lubie-lato

February 27 2014

buziakowiec
18:31
2471 08bf 390

February 07 2014

12:00
1125 13e3 390
Reposted fromdeviate deviate viayouaresonaive youaresonaive
buziakowiec
12:00
9416 9eda 390
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty

January 29 2014

buziakowiec
17:14
więc nie chodziło już o nic, tylko o to, żeby tym razem przegrać i siebie; nieodwołalnie i ostatecznie zapaść się ze swoją pustką w pustkę wszystkich innych; proroków, dobroczyńców i kurew; w pustkę wszystkich miast, kościołów i słów; i stojąc tutaj, razem z nim, pomyślała, że tym razem uda jej się to chyba na pewno.
— Marek Hłasko, 'Brudne czyny'

October 20 2013

buziakowiec
15:51
buziakowiec
15:48
Daj spokój, to jest życie.

October 19 2013

buziakowiec
16:12
4227 1c5e 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice viadzass dzass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl